Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys V

V Vacė (vacė)

trumpinys iš Vaclova, Vaclovas sen. slavų: „didelė šlovė“

V Vaclova Vaclovas (vaclova vaclovas)

sen. slavų: „didelė šlovė“Vardo variantai: Vaclavas, Vaclava

V Vacys (vacys)

trumpinys iš Vaclova, Vaclovas sen. slavų: „didelė šlovė“

V Vadimas (vadimas)

1. lotynų: vadeo (vadimus) „vedantis“; 2. sen. rusų vaditi „ginčytis“

V Vaida (vaida)

trumpinys iš Vaidgina, Vaidmantė, Vaidotė

V Vaidas (vaidas)

Vaidys – trumpinys iš Vaidginas, Vaidmantas, Vaidotas: vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“

V Vaidevutis (vaidevutis)

sulietuvintas prūsų: vaidevis „žinantis“; pirmojo prūsų kunigaikščio vardas

V Vaidgina Vaidginas (vaidgina vaidginas)

lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + gin- (ginti „užstoti, saugoti“)

V Vaidilas (vaidilas)

lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -il- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“

V Vaidilė (vaidilė)

lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -il- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“

V Vaidilutė (vaidilutė)

lietuvių: vaidilutė „amžinosios ugnies saugotoja pagonybės laikais“

V Vaidivutis (vaidivutis)

sulietuvintas prūsų: vaidevis „žinantis“; pirmojo prūsų kunigaikščio vardas

V Vaidmantas (vaidmantas)

lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vaidmantė (vaidmantė)

lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vaidmina (vaidmina)

Vaidminas – lietuvių: vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + min- (minėti)

V Vaidota Vaidotas (vaidota vaidotas)

vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -ot- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“

V Vaidotė (vaidotė)

vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -ot- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“

V Vaidutis (vaidutis)

Vaidutė – lietuvių: vaidytis, vaidentis – „tas kuris rodosi, vaidenasi“

V Vaidvilas Vaidvilė (vaidvilas vaidvilė)

vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + vil- (viltis)

V Vaiga (vaiga)

Vaigė – trumpinys iš Vaigailė, Vaigaudė, Vaigedė

V Vaigaudas (vaigaudas)

Vaigaudė – lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gaud- (gaudyti)

V Vaigeda Vaigedas (vaigeda vaigedas)

lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)

V Vaigedė (vaigedė)

lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + ged- (gedėti „ilgėtis“)

V Vaigintas (vaigintas)

Vaigintė – lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + gint- (ginti „saugoti, užstoti“)

V Vaingeda Vaingedas Vaingedė (vaingeda vaingedas vaingedė)

lietuvių: vain- (vaina „priežastis, kaltė“) + ged- (gedėti „ilgėtis“) – „ilgesio priežastis“

V Vainora (vainora)

lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)

V Vainoras (vainoras)

lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)

V Vainota Vainotas (vainota vainotas)

perdarytas Vainora, Vainoras lietuvių: vai- (vajoti „gainioti“, vajys „žygūnas“) + nor- (norėti)

V Vaištautas (vaištautas)

Vaištautė – lietuvių: vaiš- (vaišės) + taut- (tauta)

V Vaišvilas (vaišvilas)

Vaišvilė – lietuvių: vaiš- (vaišės) + vil- (viltis)

V Vaišviltas (vaišviltas)

Vaišviltė – lietuvių: vaiš- (vaišės) + vilt- (viltis)

V Vaišvyda Vaišvydas (vaišvyda vaišvydas)

lietuvių: vaiš- (vaišės) + vyd- (iš-vydo)

V Vaišvydė (vaišvydė)

lietuvių: vaiš- (vaišės) + vyd- (iš-vydo)

V Vaitautas (vaitautas)

Vaitautė – lietuvių: vait- (vaitenti „aptarti, spręsti“) +taut- (tauta) – „tautos patarėjas“

V Vaiva (vaiva)

lietuvių: „vaivorykštė“; sen. lietuvių deivė Laimos pavidalas (Laimos juosta – vaivorykštė)

V Vakarė (vakarė)

Vakarius – lietuvių: vakaras – „vakarinis, vakarinė“

V Vakaris (vakaris)

Vakarius – lietuvių: vakaras – „vakarinis, vakarinė“

V Valdas (valdas)

trumpinys iš Valdemaras arba Tautvaldas, Mantvaldas ir pan.Vardo variantai: Valdis

V Valdemara Valdemaras (valdemara valdemaras)

sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + mari „garsus, žymus“ – „garsus valdovas“

V Valdonė (valdonė)

lietuvių: valdyti „valdančioji“

V Valentas (valentas)

lotynų: valens „gyvuojantis“

V Valentina Valentinas (valentina valentinas)

lotynų: valens „gyvuojantis“

V Valerija (valerija)

lotynų: valeo „būti sveikam“

V Valerijona Valerijonas (valerijona valerijonas)

iš Valerijus lotynų: valeo „būti sveikam“

V Valerijus (valerijus)

lotynų: valeo „būti sveikam“

V Valė Valius (valė valius)

trumpinys iš Valerija ir Valentina; Valerijus ir Valentinas

V Valmantas Valmantė (valmantas valmantė)

lietuvių: val- (valioti „įstengti“) + mant- (mantus „sumanus“)

V Valteris (valteris)

sen. vokiečių: waltan „valdyti“ + heri „kariuomenė“

V Valys (valys)

trumpinys iš Valentas, Valerijus, Valmantas

V Vanda (vanda)

1. lietuvių: vand- (vanduo); populiaraus padavimo mergina skenduolė; 2. lenkų iš upėvardžio Vandalus (vandalai – viena iš germanų genčių)

V Vandenė (vandenė)

Vandenis – lietuvių: vand- (vanduo) + -en- – „vandens telkinių gyventojas“

V Varūna (varūna)

Varūnas, Varūnė – lietuvių: var- (varyti „liepti, versti“)

V Vasarė (vasarė)

Vasaris – lietuvių: vasaris (mėnuo)

V Veliuona (veliuona)

lietuvių iš miestelio pavadinimo

V Venancija Venancijus (venancija venancijus)

lotynų: venans „medžiojantis“Vardo variantai: Venacija, Venacijus

V Venta (venta)

lietuvių iš upėvardžio Venta (Mažeikiai)

V Vera (vera)

lotynų: vera „teisinga“

V Verena (verena)

lotynų: „drovioji“

V Veronika (veronika)

graikų: phero „nešti“ + nike „pergalė“

V Vida (vida)

Vidas – sen. vokiečių: witu „miškas, giria“

V Vidmantas (vidmantas)

Vidmantė – lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vientautas Vientautė (vientautas vientautė)

lietuvių: vien- (vienyti) + taut- (tauta) – „vienijantis tautą“

V Viešvilas (viešvilas)

Viešvilė – lietuvių: vieš- (viešėti, viešė „kaimas, kiemas“) + vil- (viltis)

V Vijolė (vijolė)

1. lietuvių iš upėvardžio Vijolė (Šiauliai); 2. lotynų: viola „žibuoklė“

V Viktoras (viktoras)

lotynų: victoria „pergalė“

V Viktorija (viktorija)

lotynų: victoria „pergalė“

V Viktorina (viktorina)

lotynų: victoria „pergalė“ – „laimėtojas, laimėtoja“Vardo variantai: Viktas

V Viktorinas (viktorinas)

lotynų: victoria „pergalė“ – „laimėtojas, laimėtoja“Vardo variantai: Viktas

V Vilas Vilys (vilas vilys)

lietuvių: viltis – „besiviliantis, turintis vilties“

V Vilbutas (vilbutas)

Vilbutė – lietuvių: vil- (viltis) + but- (būti)

V Vilda (vilda)

Vildas – germanų: wild „laukinis“

V Vildauga Vildaugas (vildauga vildaugas)

Vildaugė – lietuvių: vil- (viltis) + daug – „turintis daug vilties“

V Vilė (vilė)

lietuvių: viltis – „besiviliantis, turintis vilties“

V Vilgailas Vilgailė (vilgailas vilgailė)

lietuvių: vil- (viltis) + gail- (gailas „stiprus“)

V Vilgardas (vilgardas)

Vilgardė – lietuvių: vil- (viltis) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“)

V Vilgaudas (vilgaudas)

lietuvių: vil- (viltis) + gaud- (gaudyti)

V Vilgaudė (vilgaudė)

lietuvių: vil- (viltis) + gaud- (gaudyti)

V Vilgirdas (vilgirdas)

lietuvių: vil- (viltis) + gird- (girdėti)

V Vilgirdė (vilgirdė)

lietuvių: vil- (viltis) + gird- (girdėti)

V Vilhelmas (vilhelmas)

Vilhelma – sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“Vardo variantai: Viljamas

V Vilhelmina (vilhelmina)

Vilhelminas – sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“ – „stiprios, tvirtos valios“

V Vilijus Vilija (vilijus vilija)

lietuvių iš upėvardžio Vilija, antrojo upės Nėries vardo

V Vilinta Vilintas (vilinta vilintas)

Vilintė – lietuvių: vil- (viltis, viliasi) – „tas, kuris viliasi; nepararnda vilties“

V Vilius (vilius)

iš Vilhelmas sen. vokiečių: willo „valia, noras“+ helm „šalmas“

V Vilma (vilma)

Vilmas – trumpinys iš Vilmantė arba Vilhelmina

V Vilmantas (vilmantas)

lietuvių: vil- (viltis) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vilmantė (vilmantė)

lietuvių: vil- (viltis) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vilnė (vilnė)

lietuvių: „vilnis; upės banga“

V Vilnius (vilnius)

lietuvių: iš miesto pavadinimo Vilnius

V Viltaras (viltaras)

Viltarė – lietuvių: vil- (viltis) + tar- (tarti)

V Viltautas (viltautas)

lietuvių: vil- (viltis) + taut- (tauta)

V Viltautė (viltautė)

lietuvių: vil- (viltis) + taut- (tauta)

V Viltė (viltė)

trumpinys iš Viltautė lietuvių: vil- (vitis) + taut- (tauta) – „tautos viltis“

V Viltenis (viltenis)

Viltenė – vil- (viltis) + -en-

V Vilūnė (vilūnė)

lietuvių: „ta, kuri viliasi, nepraranda vilties“

V Vincas (vincas)

trumpinys iš Vincentas, Vincenta lotynų: vincens „nugalintis“

V Vincė (vincė)

trumpinys iš Vincentas, Vincenta lotynų: vincens „nugalintis“

V Vincenta (vincenta)

lotynų: vincens „nugalintis“

V Vincentas (vincentas)

lotynų: vincens „nugalintis“

V Vinfredas Vinfridas (vinfredas vinfridas)

germanų: wini „draugas“ + friede „taika“ – „taikingas draugas“

V Vingailas Vingailė (vingailas vingailė)

lietuvių: vin- (vin-/vain- vaina „priežastis, kaltė“) + gail- (gailas „stiprus“)

V Violeta (violeta)

italų iš Violė lotynų: „žibuoklė“

V Virbutas (virbutas)

lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + but- (būti, butas)

V Virga (virga)

lotynų: „mergaitė“

V Virgailas Virgailė (virgailas virgailė)

lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + gail- (gailas „stiprus“)

V Virgas Virgis (virgas virgis)

trumpinys iš Virginijus, Virgilijus, Virgailas, Virgaudas

V Virgaudas (virgaudas)

Virgaudė – lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + gaud- (gaudyti)

V Virgilija Virgilijus (virgilija virgilijus)

iš sen. romėnų vardo Virgilius

V Virginija (virginija)

Virginijus – iš sen. romėnų vardo Virginius; lotynų: virga „mergaitė“ – „jaunatviškas, mergaitiškas“

V Virkantas (virkantas)

Virkantė – lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + kant- (pa-kantus)

V Virmantas (virmantas)

lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + mant- (mantus „sumanus“)

V Virmantė (virmantė)

lietuvių: vir- (vyras, vyrauti „įsigalėti, viešpatauti“) + mant- (mantus „sumanus“)

V Visalgas (visalgas)

Visalgė – lietuvių: visa (visas, visai) + alg- (alga „atpildas, atlyginimas“)

V Visgailas (visgailas)

lietuvių: visa (visas, visai) + gail- (gailas „stiprus“)

V Visgailė (visgailė)

lietuvių: visa (visas, visai) + gail- (gailas „stiprus“)

V Visginta Visgintas (visginta visgintas)

Visgintė – lietuvių: vis- (visa) + gin- (ginti) – „visus ginantis“

V Viskintas Viskintė (viskintas viskintė)

lietuvių: visa (visas, visai) + kint- (kentėti)

V Vismantas (vismantas)

lietuvių: visa (visas, visai) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vismantė (vismantė)

lietuvių: visa (visas, visai) + mant- (mantus „sumanus“)

V Visvaldas (visvaldas)

Visvaldė – lietuvių: visa (visas, visai) + vald- (valdyti)

V Visvilas (visvilas)

lietuvių: visa (visas, visai) + vil- (viltis)

V Visvilė (visvilė)

lietuvių: visa (visas, visai) + vil- (viltis)

V Vita (vita)

lotynų: vita „gyvenimas“

V Vitalė Vitalius (vitalė vitalius)

lotynų: vitalis „gyvybingas“

V Vitalija (vitalija)

lotynų: vitalis „gyvybingas“

V Vitalijus (vitalijus)

lotynų: vitalis „gyvybingas“

V Vitalis (vitalis)

lotynų: vitalis „gyvybingas“

V Vitas (vitas)

lotynų: vita „gyvenimas“

V Vladas (vladas)

Vladys, Vlada, Vladė – trumpinys iš Vladislova, Vladislovas slavų: vladi „valdyk“

V Volfas (volfas)

sen. vokiečių: wolf „vilkas“

V Volfgangas (volfgangas)

sen. vokeičių: wolf „vilkas“ + gang- (gehen, ging, gegangen) „eiti“ – „bėgantis kaip vilkas“

V Vyda (vyda)

Vydė – trumpiniai iš Vydginas, Vydgina, Vydmantas, Vydmantė, Vydminas, Vydmina

V Vydas (vydas)

Vydė – trumpiniai iš Vydginas, Vydgina, Vydmantas, Vydmantė, Vydminas, Vydmina

V Vydenė (vydenė)

lietuvių: vid- (iš-vydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“

V Vydenis (vydenis)

lietuvių: vid- (iš-vydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“

V Vydgailas Vydgailė (vydgailas vydgailė)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“) – „daug išvydęs, patyręs“

V Vydmantas (vydmantas)

lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vydmantė (vydmantė)

lietuvių: vid- (iš-vydo) + mant- (mantus „sumanus“)

V Vydmina (vydmina)

lietuvių: vid- (iš-vydo) + min- (minėti)

V Vydminas (vydminas)

lietuvių: vid- (iš-vydo) + min- (minėti)

V Vydota Vydotas (vydota vydotas)

Vydotė – lietuvių: iš-vydo „daug matęs, išvydęs; žiniuonis“

V Vygailas Vygailė (vygailas vygailė)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gail- (gailas „stiprus“)

V Vygantas (vygantas)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gan- (ganyti „saugoti“) – „daug matęs ir saugus, dievo saugomas“

V Vygantė (vygantė)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gan- (ganyti „saugoti“) – „daug matęs ir saugus, dievo saugomas“

V Vygaudas (vygaudas)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gaud- (gaudyti)

V Vygaudė (vygaudė)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gaud- (gaudyti)

V Vygintas (vygintas)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gint- (ginti)

V Vygintė (vygintė)

lietuvių: vyd- (iš-vydo) + gint- (ginti)

V Vykintas (vykintas)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + kint- (kentėti)

V Vykintė (vykintė)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + kint- (kentėti)

V Vyliaudas (vyliaudas)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + liaud- (liaudis)

V Vyliaudė (vyliaudė)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + liaud- (liaudis)

V Vytaras (vytaras)

Vytarė – lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + tar- (tarti)

V Vytas (vytas)

trumpinys iš Vytautas lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“

V Vytautas (vytautas)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“

V Vytautė (vytautė)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + taut- (tauta) – „išvydęs tautą, žinantis, kas svarbu tautai“

V Vytė (vytė)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“

V Vytenė (vytenė)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) – „išvydęs, daug matęs“

V Vytenis (vytenis)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) – „išvydęs, daug matęs“

V Vytis (vytis)

lietuvių: vyt- (vyt/vyd išvydo) + -en- – „išvydęs, daug matęs“