Vardai prasidedantys: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

Šiandienos vardadieniai

(2018-10-15) Domantas Domantė, Galiminta Galimintas, Leonarda Leonardas, Teresė

Rytojaus vardadieniai

(2018-10-16) Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė, Dovaldas Dovaldė, Galė, Galius, Greta, Gretė, Gutautas, Jadvyga, Margarita

Populiariausi vardai

  • Šarūnas - lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)
  • Gabrielė Gabrielis Gabrielius - hebrajų (sen. žydų): „dievo karys, dievas mano stiprybė“
  • Aleksandra Aleksandras - graikų: alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“Vardo variantai: Saša, Sania, Šurikas
  • Ernesta Ernestas - senovės vokiečių: ernst „rimtas“
  • Edita - sen. anglų: ead „turtas“ +gyth „kova
  • Ugnė - Ugnius – lietuvių: ugnis – „ugningas, energingas“
  • Rugilė - lietuvių: rugys „grūdų rūšis“ + -il- – „rugių mergaitė“
  • Leonas - Leonė – lotynų: leo „liūtas“Vardo variantai: Lionas, Lionė, Lionija
  • Mantas - Mantė – lietuvių mantus „sumanus“
  • Kornelijus - lotynų: „sedula, kornelinė vyšnia“

Vardai prasidedantys S

S Sabina (sabina)

lotynų: „sabinė (italikų genties vardas)“

S Sabinas (sabinas)

lotynų: „sabinas (italikų genties vardas)“

S Saliamonas (saliamonas)

hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingasis“

S Salomėja (salomėja)

hebrajų (sen. žydų): šalom „taika“ – „taikingoji“

S Salvija Salvijus (salvija salvijus)

lotynų: salvus „sveikas, išgelbėtas“Vardo variantai: Salvis, Salvė

S Salvinas (salvinas)

lotynų: salvus „sveikas, išgelbėtas“

S Salys (salys)

trumpinys iš Saliamonas hebrajų (sen.žydų): „taikingasis“. Žydų pasisveikinimas – šalom - „taika“.

S Sandra (sandra)

Sandrius, Sandrijus – italų trumpinys iš Aleksandra graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėjas“Vardo variantai: Sondra

S Sangailas (sangailas)

lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gail- (gailas „stiprus“)

S Sangailė (sangailė)

lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gail- (gailas „stiprus“)

S Sangina Sanginas (sangina sanginas)

lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + gin- (ginti „užstoti“)

S Sanija (sanija)

Sanijus – lotynų: sano „gydau“ – „gydantis, -i“

S Sanita (sanita)

Sanitas – lotynų: sano „gydau“ – „gydantis“

S Sanrimas Sanrimė (sanrimas sanrimė)

lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + rim- (rimti)

S Santa (santa)

lotynų: sancta „šventa“

S Santautas (santautas)

Santautė – lietuvių: san- (priešdėlis san- (su)) + taut- (tauta)

S Šarūnas (Šarūnas)

lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)

S Šarūnė (Šarūnė)

lietuvių: šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“)

S Saturnas (saturnas)

iš planetos Saturnas pavadinimo.

S Saturnina Saturninas (saturnina saturninas)

dovana iš Saturno

S Saugarda Saugardas (saugarda saugardas)

Saugardė – lietuvių: sau- (savas) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“) – „save garsinantis“

S Saulė (saulė)

1. lietuvių: saulė; mitologinis vardas; 2. hebrajų (sen. žydų): šaul „išmelstas, -a“

S Saulenė (saulenė)

lietuvių saulė + -en-

S Saulenis (saulenis)

lietuvių saulė + -en-

S Saulius (saulius)

1. lietuvių: saulė; mitologinis vardas; 2. hebrajų (sen. žydų): šaul „išmelstas, -a“

S Scholastika Skolastika (scholastika skolastika)

lotynų: scholastika „mokinė“

S Sebastijona Sebastijonas (sebastijona sebastijonas)

graikų „šventas“Vardo variantai: Sebastianas

S Serapina (serapina)

Serafina – hebrajų (sen. žydų) : „ugninė, liepsnojanti“

S Serapinas (serapinas)

Serafinas – hebrajų (sen. žydų) : „ugninis, liepsnojantis“Vardo variantai: Serapielis

S Sergijus (sergijus)

Sergejus, Sergiejus – lotynų: servo „budėti, sergėti“

S Severa Severas (severa severas)

lotynų: severus „rimtas, griežtas“

S Severijonas (severijonas)

lotynų: severus „rimtas, griežtas“

S Severina Severinas (severina severinas)

lotynų: severus „rimtas, griežtas“

S Sibilė (sibilė)

graikų: „išminties sakytoja, pranašė“

S Sigisberta Sigisbertas (sigisberta sigisbertas)

sen. vokiečių: sigu „pergalė“ + beraht „garbingas, žymus“ – „garsi pergalė“

S Sigita (sigita)

Zygfrida, Zygfridas variantas germanų: „pergalinga taika“

S Sigitas (sigitas)

Zygfrida, Zygfridas variantas germanų: „pergalinga taika“

S Siksta Sikstas (siksta sikstas)

graikų: „švelnus“

S Silverija Silverijus (silverija silverijus)

lotynų: silva „giria, miškas“

S Silvestra Silvestras (silvestra silvestras)

lotynų: „girinis, miškų gyventojas“

S Silvija (silvija)

Silvijus – lotynų: silva „miškas“ – „girinis, miškų gyventojas“ Vardo variantai: Silvana

S Simas (simas)

Sima – trumpinys iš Simonas, Simona šimon „išklausymas“

S Simonas (simonas)

Simona, Simonė – hebrajų (sen. žydų): šimon „išklausymas“; dievas išklausė duodamas Lėjai sūnųVardo variantai: Simanas, Simeonas, Saimonas, Saimontas

S Simplicijus (simplicijus)

Simplicija – lotynų: „paprastas,paprasta“

S Sintautas (sintautas)

lietuvių: sin- (sitėti, sinti „manyti, galvoti“) + taut- (tauta)

S Sintautė (sintautė)

lietuvių: sin- (sitėti, sinti „manyti, galvoti“) + taut- (tauta)

S Sirtautas (sirtautas)

Sirtautė – lietuvių: sir- (apsirti „apimti, apsupti“) + taut- (tauta)

S Skaidra (skaidra)

Skaidrė – lietuvių: skaidri „maloni, linksma“Vardo variantai: Skaidruolė

S Skaistė (skaistė)

lietuvių: skaisti „šviesi, dora“Vardo variantai: Skaistuolė

S Skalvė (skalvė)

lietuvių genties pavadinimas skalviai

S Skalvis (skalvis)

lietuvių genties pavadinimas skalviai

S Skirgaila (skirgaila)

lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gail- (gailas „stiprus“)

S Skirgailė (skirgailė)

lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gail- (gailas „stiprus“)

S Skirgaudas (skirgaudas)

Skirgaudė – lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + gaud- (gaudyti)

S Skirmantas (skirmantas)

lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus „sumanus“)

S Skirmantė (skirmantė)

lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus „sumanus“)

S Skirtautas Skirtautė (skirtautas skirtautė)

lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + taut- (tauta)

S Skirvydas Skirvydė (skirvydas skirvydė)

lietuvių: skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) + vyd- (iš-vydo)

S Skolė (skolė)

trumpinys iš Skolastika lotynų: scholastika „mokinė“

S Skomantas (skomantas)

Skomantė – sko- (skototis „rūpintis, stengtis“) + mant- (mantus „sumanus“)

S Snieguolė (snieguolė)

lietuvių: sniegas; pasakos „Snieguolė ir septyni nykštukai“ herojės vardas

S Sofija (sofija)

graikų: sophia „išmintis“

S Sonata (sonata)

lotynų: sonare „skambėti“ – sonata kamerinės instrumentinės muzikos žanras

S Stanislova Stanislovas (stanislova stanislovas)

slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“ – „stovėti su garbe“Vardo variantai: Stanislava, Stanislavas

S Stasė (stasė)

trumpinys iš Stanislovas slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“

S Stasys (stasys)

trumpinys iš Stanislovas slavų: stani „stok“ + slava „šlovė“

S Stefa (stefa)

Steponė variantas iš graikų: „vainikas“Vardo variantai: Stefanila

S Stefanija (stefanija)

Stepanija, Steponė – graikų: „vainikas“

S Steiginta Steigintas (steiginta steigintas)

Steigintė – lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + gin- (ginti) –„besistengiantis apginti“

S Steigvilas Steigvilė (steigvilas steigvilė)

lietuvių: steig- (steigti „labai norėti“, steigtis „stengtis“) + vil- (viltis) – „viltis besistengiant pasiekti tikslą“

S Steponas (steponas)

Steponė – graikų: „vainikas“

S Svalia (svalia)

lietuvių iš upėvardžio Svalia (Pasvalys)

S Svetlana (svetlana)

slavų vardas: svetlaja „šviesioji“

S Svirbutas (svirbutas)

Svirbutė – lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + but- (būti)

S Svirgailas (svirgailas)

Svirgailė – lietuvių: svir- (svirti, svirus, svarbus ) + gail- (gailas „stiprus“)

S Švitrigaila (Švitrigaila)

lietuvių: švit- (švitrus „vikrus, greitas“) +gail- (gailas „stiprus“)

S Švitrigailė (Švitrigailė)

lietuvių: švit- (švitrus „vikrus, greitas“) +gail- (gailas „stiprus“)